ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสรรเพชญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันอาทิตย์ที่  ๒๓  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๕   เวลา ๑๐.๓๐ น.  ผู้แทนคณะผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  ณ วัดสรรเพชญ ตำบลยายชา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ซึ่งยอดปัจจัยในการทำบุญ จำนวนยอด ทั้งสิ้น ๗,๐๘๐  บาท ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันทำบุญในนามโรงเรียน