บริษัท เจคอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สนับสนุนเจลแอลกฮอล์ จำนวน 50 ลัง

บริษัท  เจคอส  แมนูแฟคเจอริ่ง  จำกัด สนับสนุนเจลแอลกฮอล์  ขนาด 500  มิลลิลิตร  จำนวน  50  ลัง ให้กับนักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  โดยการประสานจาก ร.ต.ต.วสุกิตติ์  ปานรัตน์ นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  รุ่น  41 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จึงขอขอบคุณท่าน ในการสนับสนุนเจลแอกฮอล์  ดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้