ผู้ปกครอง เด็กชายทัศนินท์ จันทจิตต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บ้าน 4 สนับสนุนชุดตรวจ ATK จำนวน 390 ชุด

วันพฤหัสบดีที่  23 มิถุนายน  พ.ศ.  2565  คุณสมพร  และคุณภูมิภัทร จันทจิตต์   ผู้ปกครอง เด็กชายทัศนินท์ จันทจิตต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บ้าน 4  สนับสนุนชุดตรวจ ATK จำนวน 390 ชุด โดย  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์      ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ทางคณะผู้บริหาร  ครู  และบุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียน  ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองมา ณ โอกาสนี้