การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบ (ADMIN) Application Student Messenger (SM)

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบ  (ADMIN) Application Student Messenger (SM)  โดย  นายอรรฐพนธ์   ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  ณ  ห้อง  ICT 5  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์