สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน  พ.ศ.  2565 ทีมเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสามพราน ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองสามพราน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลท่าตลาด เข้าสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์