การประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ที่  23 กันยายน พ.ศ. 2565 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน