การจัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาการมุ่งสู่มหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม. 6

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนางสาวจารุณี  สอนใจ รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารวิชาการ ได้เป็นประธานในการเปิด การจัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาการมุ่งสู่มหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนระดับ ม. 6 วิชา TGAT 2 และ TGAT 3 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัย