การตรวจสุขภาพนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ประจำปี 2565

วันอังคารที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 งานอนามัย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน  และบุคลากรโรงเรียน  ประจำปี  2565 การตรวจในรอบนี้เป็นการตรวจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนที่ยังไม่ได้รับการตรวจ

ซึ่งบริการตรวจตา  เอ็กซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล หาระดับน้ำตาลในเลือด  ตรวจไขมันในเลือด ให้บริการตรวจ โดยศูนย์การแพทย์นวมินทร์ ณ  หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์