การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2565

วันจันทร์ที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2565 โดย นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  เป็นประธานการประชุม  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม