ท่านผู้อำนวยการ เข้ากราบนมัสการ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมตัวแทนผู้บริหาร และครู เข้ากราบนมัสการ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนสู่สากล (Intensive Chinese Program : ICP) ของโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนสู่สากล (ICP) ของ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566