การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันอังคารที่ 14  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2566  นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายจตุเมธ  ชิดสูงเนิน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมี  ดร.สุเนตร  ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม