การเลือกตั้งหัวหน้านักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันพุธที่ 14  กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2567 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้านักเรียน  เพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ  บริเวณหน่วยเลือกตั้ง  หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

สรุปผลการเลือกตั้ง

อันดับที่ 1       นายณัฐพีระ  โชคเชาวน์โรจน์  ม.5/1  บ้าน 3 รวม  522 คะแนน

อันดับที่ 2       นายทนงศักดิ์   แหวนเงิน  ม.5/3  บ้าน 2 รวม  453  คะแนน

อันดับที่ 3       นายพันธ์ธนนันท์  กาญจโนภาส  ม.5/2  บ้าน  1 รวม  427  คะแนน

อันดับที่ 4       นายอัชฌากร  โรจน์ทะนงค์  ม.5/2  บ้าน 4 รวม  384  คะแนน

บัตรเสีย  43  ใบ และไม่ประสงค์ลงคะแนน  30  ใบ