การตรวจสุขภาพประจำปี 2566 แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำฯ

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566 แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่บุคลากรทุกฝ่าย ให้บริการตรวจสุขภาพ โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ณ หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์