โครงการเยาวชนจิตอาสา ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ครูสุทธิรัตน์  ศรีเกษม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนจิตอาสา ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1.เด็กชายธัชพนธ์ พุฒิธรธนารัตน์    ป.6/4 บ้าน 4
2. เด็กชายปภาวิน  ผิวเหลือง         ป.6/4  บ้าน 4
3. เด็กชายอนพัชร  เขียวชุ่ม          ม.1/1  บ้าน 2
4. เด็กชายมณฑล  บุดดาห์           ม.2/2  บ้าน 1
5. เด็กชายพีรวุฒิ  ไม้ชุน               ม.2/4  บ้าน 1
6. เด็กชายเขมกร  พลชัย              ม.2/4  บ้าน 2
7.เด็กชายแฮรรี่ อูห์เลนบรอค         ม.2/4  บ้าน 4
8. เด็กชายศตายุ  สวัสดี               ม.3/2  บ้าน 4
9. เด็กชายเก้าตะวัน  ชิวปรีชา       ม.3/2  บ้าน 4
10. เด็กชายธนบดี  อัมรินทร์         ม.2/2  บ้าน 1
11. เด็กชายพลกฤต  ขัติยะแก้ว     ม.2/2  บ้าน 1