พิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐต่อโรงเรียน พิธียกฉัตรตาดทอง ๓ ชั้น ถวายกางกั้นพระพุทธรูปปางประทานพร ภ.ป.ร. ที่มณฑปพระพุทธรูปประจำโรงเรียน พิธีเททองหล่อนำฤกษ์ พระพุทธรูปปางประทานพร และพิธีเจิมป้ายบ้าน ๔

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐต่อโรงเรียนพิธียกฉัตรตาดทอง ๓ ชั้น ถวายกางกั้นพระพุทธรูปปางประทานพร ภ.ป.ร. ที่มณฑปพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พิธีเททองหล่อนำฤกษ์ พระพุทธรูปปางประทานพร และพิธีเจิมป้ายบ้าน ๔  เนื่องในวาระครบ ๖๐ ปี วันพระราชทานกำเนิด โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันอังคารที่  ๔  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ มณฑลพิธี โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม