“ราชวิทย์ติดดาว” โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

          โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนธนวรรณอิงลิชสคูล (อ.ป๋อง) จัดกิจกรรม “ราชวิทย์ติดดาว” ในโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสนใจในการเรียนหลักสูตรเสริมความรู้/เตรียมทหาร ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนค่าดำเนินการต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน