กิจกรรมเปิดโลกกว้าง ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้าง ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งนักเรียนเลือกเรียนกิจกรรมที่ตนเองสนใจ และมีความถนัด เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้ครบทุกด้าน ดนตรี  กีฬา และวิชาการ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียน