การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ปี 2564 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 59/2564

       วันอังคารที่  12 ตุลาคม พ.ศ.  2564 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีดอน  หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายเชิดศักดิ์  ภักดีวิโรจน์ รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ปี 2564  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม  เพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ. 2558 ครั้งที่  59/2564 พร้อมรายงาน มาตรการเปิดเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามคำแนะนำจากคณะกรรมการประเมินความพร้อมสถานศึกษา

       โดย  นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพิมานปฐม  ชั้น  5  ศาลากลางจังหวัดนครปฐม