Category Archives: Students

การประชุม “สภากาแฟเพื่อการศึกษา””จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนพฤศจิกายน

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางสาวสุกัญญา สุขสมบูร

การประชุมกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคารที่  ๒๘ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นาง

“ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช

การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลภายในระหว่างบ้าน ประเภท 7 คน ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้

กิจกรรมตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้า รอบระดับจังหวัด

วันเสาร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖  โรงเรียน ภ.ป.ร. รา