กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ A-Level วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้กับนักเรียน ชั้น ม.6

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาการมุ่งสู่มหาวิทยาลัย A-Level วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม. 6 เพื่อให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในทางด้านวิชาการ และเตรียมความพร้อมเพิ่มประสบการณ์ในการทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัย