การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมิตรภาพ ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำ อาคารภะรตราชา โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักกีฬาว่ายน้ำ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมิตรภาพ ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำ อาคารภะรตราชา โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และพัฒนาขีดความสามารถนักกีฬาว่ายน้ำ ของทั้งสองสถาบัน

ในการแข่งขันครั้งนี้ นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สมดัง พระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ต้องการให้ทั้งสองโรงเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ ทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างใกล้ชิด ซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองนักเรียนจากทั้งสองสถาบันเป็นอย่างมาก