> การดำเนินการโอนเงิน คืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบ > การดำเนินการโอนเงิน ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (เงิน 2,000 บาท)