ประชุมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจ ระบบพี่ดูแลน้อง (Prefect)

วันจันทร์ที่  31  ตุลาคม  พ.ศ.  2565 ว่าที่ร้อยตรีดอน  หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประชุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจ “ระบบพี่ดูแลน้อง”  (Prefect)  เพื่อพัฒนาระบบอยู่ประจำ  ณ  ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 100  ปี  ราชวิทยาลัย