กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี  ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ชนะการแข่งขันกิจกรรม ๑.คัดลายมือ ๒.การเขียนสะกดคำ ๓.การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว  ๔.การเขียนเรียงความ เข้าร่วมรับรางวัล

โดย  นางสาวกาญจนา  บุญสร้อย  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี  พร้อมทั้งมีการแสดงของ นายกกกร  กิจดี  นักศึกษาฝึกสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อ่านออกเสียงร้อยแก้ว และนายปริน  หวานแหลม นักศึกษาฝึกสอน แสดงคนตรี สะล้อ ซอ ให้นักเรียนรับฟัง และรับชม ณ หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์