การเจราจาความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

วันอังคารที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เจราจาความร่วมมือทางวิชาการกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก ในการร่วมกันพัฒนาการสอน  การวิจัย  การบริหารวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ณ  ห้องประชุม สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์