การประชุมชี้แจ้งสนามสอบ O-NET ชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่  31  มกราคม  พ.ศ. 2566 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางสาวจารุณี  สอนใจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และผู้แทนคณะครู เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และผู้ประสานงาน สอบ O-NET ชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2565 ณ  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จังหวัดนครปฐม