ร่วมกิจกรรมเปิดตัว “โครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” เทศบาลเมืองสามพราน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นำตัวแทนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัว “โครงการกล่องยูเอชที  รีไซเคิลได้”  เทศบาลเมืองสามพราน  ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยทางโรงเรียนได้รับมอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้เข้าร่วมดำเนินโครงการ “กล่องยูเอชทีรีไซเคิลได้” ณ  ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานเทศบาลเมืองสามพราน  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม