ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ เนื่องจากมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อฯ

วันพุธที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565 เวลา 15.30 น. หัวหน้าส่วนราชการ  สาธารณสุขอำเภอสามพราน เทศบาลเมืองสามพราน และกลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม ฯ  นำโดย รองผู้อำนวยโรงพยาบาลสามพราน และบุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ เนื่องจากมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่เกิดขึ้น  เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ของโรคติดต่อ ให้กับทางงานอนามัยโรงเรียน ณ  ห้องประชุม สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัย