การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่  30  ตุลาคม  พ.ศ.  2565  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับรายงานตัวเข้าหอพัก  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่  6  โดย นายอรรฐพนธ์   ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คอยกำกับดูแล และประชุมผู้ปกครอง ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการนี้ แพทย์หญิง อุรุการ  เลาหะกาญจนศิริ  จากโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนเชั่นแนลอ้อมน้อย  ได้ให้เกียรติมามาบรรยาย ให้ความรู้กับผู้ปกครองนักเรียน ในหัวข้อ “เรื่องการป้องกันโรคติดต่อ” ในการประชุมผู้ปกครองครั้งนี้

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !