การติวสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันอังคารที่  30 มกราคม พ.ศ. 2567  กลุ่มบริหารวิชาการ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ดำเนินการจัดติวสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวิชาวิทยาศาสตร์ โดย คุณครูชุลีพร  แจ่มถนอม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และต้องขอขอบพระคุณ ผู้ปกครองนักเรียน บ้าน 1 ที่ได้สนับสนุนอาหารว่างให้กับนักเรียน