ฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของไข้เลือดออก

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสามพราน  กลุ่มปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลสามพราน  และเทศบาลสามพราน สำรวจลูกน้ำยุงลาย และใส่ทรายอะเบท  ฉีดพ่นหมอกควัน  เพื่อป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาด  และการขยายวงกว้างในการระบาด ของไข้เลือดออกณ หอนอนนักเรียน และบริเวณโดยรอบโรงเรียน