แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา “หลักสูตรสุภาพบุรุษผู้นำ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6

             งานพัฒนาหลักสูตร กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์   และคณะครูระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา “หลักสูตรสุภาพบุรุษผู้นำ” ระดับชั้นประถมศึกษา โดยมี ท่านผู้อำนวยการสุกัญญา สุขสมบูรณ์ เป็นผู้อำนวยการและสนับสนุนการ PLC ซึ่งได้ดำเนินการ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566  และครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566