การจัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาการมุ่งสู่มหาวิทยาลัย A – Level วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันพุธที่ 29  พฤศจิกายน พ.ศ.  2566 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาการมุ่งสู่มหาวิทยาลัย  A – Level วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในทางด้านวิชาการ และเตรียมความพร้อม  เพิ่มประสบการณ์ในการทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัย