การฉีดพ่นยุง กำจัดยุงลายแมลงพาหะนำโรค ตามหอพักนอนและบริเวณโดยรอบโรงเรียน

วันเสาร์ที่  29  ตุลาคม พ.ศ.  2565  งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ทำการฉีดพ่นยุงกำจัดยุงลาย แมลงพาหะนำโรค ตามหอพักนอน และบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก และเตรียมความพร้อม ก่อนนักเรียนรายงานตัวเข้าหอพัก และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสามพราน  ส่งเจ้าหน้าที่มาทำการฉีดพ่นหมอกควันให้ในครั้งนี้