กิจกรรมทักษะชีวิตฯ “จารึกความดีตามรอยพ่อ” เรียนรู้กติกาการอยู่ร่วมกันฯ

วันพฤหัสบดีที่  29  กันยายน  พ.ศ.  2565 งานชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมทักษะชีวิตฯ “จารึกความดีตามรอยพ่อ” เรียนรู้กติกาการอยู่ร่วมกัน โครงการประสานความร่วมมือสานสัมพันธ์ชุมชนฯ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนที่สนใจ โดย นางอาริยาพัชร์ฤกษ์สมบูรณ์ดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ปร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ไชยันต์  ไชยพร อาจารย์คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยากรบรรยายให้ความรู้  ในหัวข้อ “จารึกความดีตามรอยพ่อ เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน” ณ หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !