การบรรยายให้ความรู้เจาะลึก TGAT 1 (วิชาภาอังกฤษ) ให้กับนักเรียน ม.6

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เจาะลึก TGAT 1 (วิชาภาษาอังกฤษ) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเชิญ นายชญานิน  ปลื้มญาติ วิทยากรภายนอก มาให้ความรู้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัย

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก