การอบรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของครูผู้สอน การประเมินตาม วPA และทบทวน MOU

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของครูผู้สอน การประเมินตาม วPA และทบทวน MOU ระหว่างวันที่27 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

โดย นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  ซึ่งในวันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ.  2565 เป็นการอบรมการประเมินตาม วPA และทบทวน MOU โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศศิธร ศรีพรหม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ให้เกียรติบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 100  ปี ราชวิทยาลัย