การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนการเรียนการสอนกระบวนการลูกเสือในสถานศึกษา”

วันพุธที่  29  มิถุนายน  พ.ศ.  2565 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนการเรียนการสอนกระบวนการลูกเสือในสถานศึกษา”โดย ว่าที่ร้อยตรี ดอน  หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม  อาคาร  50  ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์