ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และงานประจำปี ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และงานชุมชนสัมพันธ์  นำผู้แทนคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและงานประจำปี วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ระหว่างวันที่ 29 ถึง 30 มกราคม 2566 ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม  ตำบลอ้อมใหญ่  อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม