การเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลรูปแบบออนไลน์ สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เอกสาร 1 ประกาศชุมนุมระดับชั้นประถมศึกษา คลิก ! เอกสาร 2 รายชื่อนักเรียนและชุมนุมชั้น ป.5 คลิก ! เอกสาร 2 รายชื่อนักเรียนและชุมนุมชั้น ป.6 คลิก ! เอกสาร 1 ประกาศชุมนุมระดับชั้นมัธยมศึกษา คลิก ! เอกสาร 2 รายชื่อนักเรียนและชุมนุมชั้น ม.1 คลิก ! เอกสาร 2 รายชื่อนักเรียนและชุมนุมชั้น ม.2 คลิก ! เอกสาร 2 รายชื่อนักเรียนและชุมนุมชั้น ม.3 คลิก ! เอกสาร 3 รหัสชั้นเรียน google classroom กิจกรรมลูกเสือ คลิก ! เอกสาร 4 ชุมนุมจิตอาสา ม.ปลาย คลิก !