การประชุมกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคารที่  ๒๘ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วย นายจตุเมธ ชิดสูงเนิน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ  โรงเรียนราชวินิต ในการนี้  นายนพพร  แสงอาทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ได้มอบดอกไม้ แสดงความยินดีกับท่าน ผู้อำนวยการสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์