การอบรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของครูผู้สอน การประเมินตาม วPA และทบทวน MOU

วันอังคารที่  28 มิถุนายน  พ.ศ.  2565 โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของครูผู้สอน  การประเมินตาม วPA  และทบทวน MOU ระหว่างวันที่  27 –29  มิถุนายน  พ.ศ.  2565  โดย  ว่าที่ร้อยตรี ดอน  หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ในวันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ.  2565 เป็นการอบรมเรียนรู้ Google Site ณ ห้อง ICT 1 และห้อง ICT 2 โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !