การอบรม “เรื่องการพัฒนาการออกแบบสื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมการศึกษาด้วยเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอนและส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ”

วันอาทิตย์ที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ.  2566  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการอบรม “เรื่องการพัฒนาการออกแบบสื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมการศึกษาด้วยเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอนและส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ”  มีกิจกรรม  Kid Bright & Packaging design ณ  ห้อง  ICT  1 และห้อง  ICT  2 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !