ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.๕ และ ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ คลิก ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า ป.๕ คลิก ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า ม.๑ คลิก ! เอกสารประกอบ นักเรียนชั้น ป.๕ คลิก ! เอกสารประกอบ นักเรียนชั้น ม.๑ คลิก ! ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ป.๕ ที่ประสงค์สมัครสอบเข้าหลักสูตร IEP คลิก ! รายละเอียดหลักสูตร IEP คลิก !