พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และโรงเรียนมัธยมศึกษา

วันจันทร์ที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และโรงเรียนมัธยมศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยคณะที่นักเรียนสามารถสมัครได้  ประกอบด้วย 1. คณะบริหารธุรกิจ 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์  3. คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 4. คณะวิทยาศาสตร์ 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. คณะอุตสาหกรรมอาหาร 7. คณะศิลปศาสตร์ 8. วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์