สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดราชบุรี

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 รางวัลเหรียญทองแดง
1. เด็กชายกริช  สะเภาทอง
2. เด็กชายแทนคุณ  ทองศิริ
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นางสาวสุนิษา  วุฒิภักตร์
2. นายกฤษฎากรณ์  แจ้งสว่าง

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
รางวัลเหรียญทอง
เด็กชายชนนน  อินนาดอน
ครูผู้ฝึกซ้อม
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชญเจริญ

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
เข้าร่วม
1. เด็กชายดนัยณัฏฐ์  เติมกิจวาณิชย์
2. เด็กชายธนภัทร  เสียงชอบ
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นางสาวพอรุ้ง  แสงนวล
2. นางสาวช่อดาว  หอมหวล

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
รางวัลระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายชิษณุพงศ์  หนูสอน
ครูผู้ฝึกซ้อม
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
รางวัลระดับทอง
เด็กชายปุณณภพ  กฤตธนโชติ
ครูผู้ฝึกซ้อม
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
รางวัลระดับเหรียญทอง
1. นายธนโชติ  หลีล้วน
ครูผู้ฝึกซ้อม
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ

การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
รางวัลระดับเหรียญเงิน
นายภัคพล  ตราทอง
ครูผู้ฝึกซ้อม
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ

การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
รางวัลระดับเหรียญทอง
เด็กชายปฏิมากร  แก้ววะดี
ครูผู้ฝึกซ้อม
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ

การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
รางวัลระดับเหรียญทอง
1. เด็กชายคมม์พีระภัทร  ทรงชุ่ม
2. เด็กชายณราเมศ  หาระสาร
3. เด็กชายต้นข้าว  ชื่นฟัก
4. เด็กชายธีธัช  พรหมรัตน์
5. เด็กชายธีธัช  มากวงษ์
6. เด็กชายสรณ์ธรรมธน  นิลวรรณ
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
2. นายณปภา  ศรีเพ็ชร
3. นางนริศร  กรุงกาญจนา

การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 รางวัลระดับเหรียญทอง
1. เด็กชายจิรเมศร์  วัฒนอักษรศักดิ์
2. นายนิติธร  รัตนพันธุ์
3. เด็กชายเดชาวัต  ยอดบุญนอก
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นางปริณดา  กลิ่นถือศีล
2. นางวิไลวรรณ  อนันรัตน์

การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
รางวัลระดับเหรียญทอง
1. นายกฤตยชญ์  แสงมณี
2. นายชัยสิงห์  ทองรักษ์
3. นายธนกฤต  พิมพ์มหินทร์
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นางปริณดา  กลิ่นถือศีล
2. นางวิไลวรรณ  อนันรัตน์