การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4 – ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ภายใต้การบริหารของ  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นายภัคพล ตราทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ   การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4 –ม. 6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  70  ปีการศึกษา  2565  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  และเป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ภาคกลางและภาคตะวันออก  จังหวัดราชบุรี  ผู้ฝึกซ้อม  ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ