การจัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาการมุ่งสู่มหาวิทยาลัย A – Level วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

วันจันทร์ที่ ๒๗  พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๖ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาการมุ่งสู่มหาวิทยาลัย  A – Level วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในทางด้านวิชาการ และเตรียมความพร้อม  เพิ่มประสบการณ์ในการทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคาร ๑๐๐ ปี ราชวิทยาลัย