การประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ผู้บริหาร หัวหน้าครูบ้าน ครูบ้าน ครูหอนอนและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีการศึกษา 2564

    กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ผู้บริหาร หัวหน้าครูบ้าน ครูบ้าน ครูหอนอนและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีการศึกษา  2564 ระหว่างวันที่  26 – 27  ตุลาคม  พ.ศ.  2564  โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธี ณ  หอประชุมโรงเรียน