โครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม จัดกิจกรรม “One day Trip” ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2566  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม “One Day Trip” ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Programme : IEP) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากประสบการณ์จริงอย่างหลากหลาย มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขณ ไร่ปลูกรัก อำเภอบางแพ, ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก